Khì-ap

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
連續體力學
BernoullisLawDerivationDiagram.svg


氣壓 (Khì-ap) (氣壓) ()氣體 (khì-thé)物質 (bu̍t-chit) ()某物 (bó͘-mi̍h) (tiám) (ê)壓力 (ap-le̍k)。佇生活 (seng-oa̍h) (tiong)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)指講 (chí-kóng)大氣 (tāi-khì)的壓力。一般 (It-poaⁿ)情形 (chêng-hêng) (),大氣壓力量其約 (liōng-kî-iok) (kap)某物測量 (chhek-liông)點的垂直 (sûi-ti̍t)大氣圈 (tāi-khì-khoan)空氣 (khong-khì) (só͘)施加 (si-ka)重力 (tiōng-le̍k)流體 (liû-thé)壓力相仝 (sio-kâng)國際 (Kok-chè)單位 (tan-ūi)Pascal ( (Pa))。