Ap-le̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

壓力 (Ap-le̍k) (壓力; pressure) () (chi̍t) (ê)作用力 (chok-iōng-le̍k) (hām)伊的 (i-ê)作用 (chok-iōng)面積 (bīn-chek) (ê)比值 (pí-ta̍t) () (chiū)單位 (tan-ūi)面積 ()垂直 (sûi-ti̍t)方向 (hong-hiòng) (siōng) (só͘)受著 (siū-tio̍h)力量 (le̍k-liōng)大細 (tōa-sè)。壓力的國際 (kok-chè)單位Pascal (單位平方 (pêng-hong)公尺 (kong-chhioh) (téng)受著偌濟 (gōa-chē)Newton)。壓力佇物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)計算 (kè-sǹg) (tiong)一般 (it-poaⁿ) (lóng) (iōng)字母 (jī-bó)P (lâi)表達 (piáu-ta̍t)。 壓力 (chham)作用力 (kap)面積的關係 (koan-hē)會使 (ē-sái)寫做 (siá-chò):

其中 (Kî-tiong):

  • 代表 (tāi-piáu)壓力 (pressure)
  • 代表垂直作用力 (force)
  • 解析失敗 (語法錯誤): {\displaystyle {{ruby|亞|A}}} 代表受力 (siū-le̍k)面積 (area)