Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

國際 (Kok-chè)單位 (Tan-ūi)系統 (Hē-thóng) (SI法語 (Hoat-gí)Système International d'Unités) () (siāng) (chia̍p) (iōng) (ê)單位系統

SI (ū)7 (ê)基本 (ki-pún)單位:

SI ()u基本derived單位 (英語 (Eng-gí): basic derived units)。

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]