Hong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Pieter Kluyver - Boom in stormwind.jpg

(Hong) ()流動 (liû-tōng) (ê)空氣 (khong-khì)地球 (Tē-kiû)四周圍 (sì-chiu-ûi) (hō͘)空氣泡咧 (pau-leh)規年迵天 (kui-nî-thàng-thiⁿ) (siū)日頭 (ji̍t-thâu) (teh) (pha̍k)。空氣受相 (siū-sio)碰長 (phòng-tióng)變輕 (piàn-khin) (ōe)上升 (siōng-seng)受領 (siū-léng)圇繆 (lun-kiu)變重 (piàn-tāng)下降 (hā-kàng)這種 (Chit-chióng)燒冷 (sio-léng)交換 (kau-oāⁿ)產生 (sán-seng)空氣的流動。

空氣的流動風向 (hong-hiòng): 地球 (í)家己 (ka-kī)中心 (tiong-sim) (chòe)基準 (ki-chún)來咧 (lâi-teh)轉踅 (tńg-se̍h) (hō͘)風的流動風向畫受這種轉踅 (lâi)一定 (it-tēng)風向的轉向 (chóan-hiòng)其他 (Kî-tha)猶有 (iáu-ū)因為 (in-ūi)季節 (kùi-chiat),因為陸地 (lio̍k-tē) (kah)海洋 (hái-iûⁿ),因為山頂 (soaⁿ-téng) (kah)山跤 (soaⁿ-kha)溫度 (un-tō͘)差別 (chha-pia̍t)等等 (téng-téng)攏話 (lóng-ōe)予風的流動風向 (chò)變話 (piàn-hōa)

現此時 (hiān-chú-sî)嘛是 (mā-sī)一種 (chi̍t-chióng)能源 (lêng-goân)