Hái-poa̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

海拔 (Hái-poa̍t) (海拔; altitude) () (chi̍t) (ê)所在 (só͘-chāi) (chham)海平面 (hái-pêng-bīn) (ê)懸度 (koân-tō͘)差距 (chha-kī)一般 (It-poaⁿ) (lóng) (iōng)平均 (pêng-kin)海平面 (chò)標準 (piau-chún) (lâi)計算 (kè-sǹg).[1]

相關 (Siong-koan)[edit]

  • Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation (first pán.). Osprey. p. 34. ISBN 9780850451634.