Khì-hāu piàn-tōng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

氣候 (Khì-hāu)變動 (piàn-tōng) (氣候變動) ()氣候 () (chi̍t) (toāⁿ)時間 (sî-kan) (lāi) (ê)波動 (pho-tōng)變化 (piàn-hoà) (che)時間 ()可能 (khó-lêng) (kúi) (cha̍p) (tang)抑是 (ia̍h-sī) (pah)冬。波動的範圍 (hoān-ûi)會使 (ē-sái)區域性 (khu-he̍k-sèng)抑是全球性 (choân-kiû-sèng)的,是平均 (pêng-kin)氣象 (khì-siōng)指數 (chí-sò͘)的變化。目前 (Bo̍k-chiân) (tùi)氣候變動討論 (thó-lūn)上濟 (siōng-chē)的是關於 (koan-î)權徑 (khoân-kèng)政策 (chèng-chhek)當代 (tong-tāi)氣候的影響 (éng-hióng),也 (chiū) (kóng)人為 (jîn-ûi)因素 (in-sò͘)對氣候的影響,尤其 (iû-kî)是關於全球 (choân-kiû)相落化 (sio-lo̍h-hoà)問題 (būn-tê)