Johnston Khoân-chiau

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Johnston環礁

Johnston環礁 (Khoân-chiau) (英語: Johnston Atoll),踮佇 (tiàm-tī) (pak)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 (ê)珊瑚礁 (san-ô͘-chiau)攏總 (Lóng-chóng) (ū)4个 (): Johnston島 (kap)Sand島 ()自然 (chū-jiân)生成的 (seⁿ-sêng--ê) (了後 (liáu-āu) (ko͘)珊瑚礁托寬的 (thok-khoan--ê)); Akau佮Hikina是 (iōng)珊瑚礁貼起來 (thiap--khí-lâi)人造 (jîn-chō) ()

(Chū)1858 () (kàu) (taⁿ)美國 (Bí-kok)的1 ()無編入 (bô-pian-ji̍p) (unincorporated),未組織 (bōe-cho͘-chit)領土 (léng-thó͘) (unorganized territory)。 Johnston環礁現此時 (hiān-chú-sî)是1个國家 (Kok-ka)野生物 (Iá-seng-bu̍t)收容區 (Siu-iông-khu) (kui)美國 ()佮野生物服務處 (Ho̍k-bū-chhù)管理 (koán-lí)

19世紀 (sè-kí)Hawai‘ (i)王國 (Ông-kok) (bat)聲明 (seng-bêng) (chit) (tah) (in)的。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

 United States