Wake-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Wake () (英語 (Eng-gí): Wake Island),踮佇 (tiàm-tī) (pak)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 (ê)珊瑚島 (san-ô͘-tó)目前 (Bo̍k-chêng) ()美國 (Bí-kok)的1 ()無編入 (bô-pian-ji̍p) (unincorporated),未組織 (bōe-cho͘-chit)領土 (léng-thó͘) (unorganized territory)。

Wake島 ()水面 (chúi-bīn) (pun) (chò)3个 (sió)島,號做 (hō-chò)Wake島 ( (siāng) (tōa)), Wilkes島 (kap)Peale島。

1941 ()12月短 (goe̍h-té)日本 (Ji̍t-pún)空海軍 (khong-hái-kun)成功 (sêng-kong)佔領 (chiàm-niá) (chit) (tah) (kàu) (kah)1945年9 (goe̍h)4 ()投降 (tâu-hâng)為止 (ûi-chí)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Wake Island-CIA WFB Map.png