Pak-a

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

北亞 (Pak-a) (Pak)亞洲 (A-chiu),亞洲大陸 (tāi-lio̍k) (ê)北爿 (Pak-pêng)地待 (tē-tāi)面積 (Bīn-chek)約略 (iok-lio̍k) ()亞洲大陸的三分一 (saⁿ-hūn-it)

北亞就是 (tio̍h-sī)Siberia抑就是 (ia̍h-tio̍h-sī)露西亞 (Lō͘-se-a)的亞洲部分 (pō͘-hūn)有時陣 (ū-sî-chūn)蒙古 (Bông-kó͘) (ma)成奏 (chhiâⁿ-chò͘)北亞的一部分 (chi̍t-pō͘-hūn)