Australasia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Australasia ()大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu) (lāi) (ê) (chi̍t)部分 (pō͘-hūn)包括 (pau-koat)澳洲 (Ò-chiu)Niú西蘭 (se-lân)New Guinea () (kap)附近 (hū-kīn)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)島嶼 (tó-sū)

(Pún) ()是的來源 (lâi-goân)Charles de Brosses () (i)1756 ()置作 (tì-chok)australes區域 (khu-he̍k)航海 (hâng-hái)歷史 (le̍k-sú) (Histoire des navigations aux terres australes) 內面 (lāi-bīn)French Australasie