Tang-pak-a

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
日本佮韓國,朝鮮的地萄

東北亞 (Tang-pak-a) (東北亞) ()亞洲 (A-chiu) (ê) (chit) (ê)分區 (hun-khu) ()美國 (Bí-kok)對外 (Tùi-gōa)關係 (Koan-hē)委員會 (Úi-ôan-hoē) (Council on Foreign Relations) 的定義 (tēng-gī) (chí)東亞 (Tang-a)日本 (Ji̍t-pún) (kah)朝鮮 (Tiâu-sián)半島 (Poàⁿ-tó)南韓 (Lâm-hân)北朝鮮 (Pak-tiâu-sián)與人 (Ū-lâng) (koh) (kâⁿ)中國 (Tiong-kok)東北 (Tang-pak) (黑龍江 (Hek-liông-kang)吉林 (Kiat-lîm)遼寧 (Liâu-lêng)) 佮內蒙古 (Lāi-bông-kó͘)蒙古國 (Bông-kó͘-kok) (蒙古國), (hām)露西亞 (Lō͘-se-a)遠東 (Oán-tang)聯邦 (Liân-pang)管區 (Koán-khu) (遠東聯邦管區)。