Oán-tang Liân-pang Koán-khu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

遠東 (Oán-tang)聯邦 (Liân-pang)管區 (Koán-khu) (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Дальневосто́чный федера́льный о́круг,Dalnevostochny federalny okrug) ()露西亞 (Lō͘-se-a)7 (ê)聯邦管區內面 (lāi-bīn)面積 (bīn-chek) (siāng) (toā)人口 (jîn-kháu) (chió) (ê)一个 (chi̍t-ê)大藥 (tāi-io̍k) (toà)646 (bān) (lâng)這个 (Chit-ê)管區是 ()2000 ()5 (goe̍h)18 (ji̍t)時陣 (sî-chūn)設的 (siat--ê)下跤 (ē-kha) (koh) (ū) (hun)9个 (chiu)自治州 (chū-tī-chiu)自治區 (chū-tī-khu)共和國 (kiōng-hô-kok)抑是 (ia̍h-sī)地方 (tē-hng)

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

偏號第都。
  1. Amur州 (Аму́рская о́бласть,Amurskaya oblast)
  2. 猶太 (Iû-thài)自治 (chū-tī) (Евре́йская автоно́мная о́бласть,Yevreyskaya avtonomnaya oblast)
  3. Kamchatka地方 (Камча́тский край,Kamchatka Krai)
  4. Magadan州 (Магада́нская о́бласть,Magadanskaya oblast)
  5. Primorsky地方 (Примо́рский край,Primorsky Krai)
  6. Sakha共和國 (Респу́блика Саха́ (Яку́тия),Respublika Sakha (Yakutiya))
  7. Sakhalin州 (Сахали́нская о́бласть,Sakhalinskaya oblast)
  8. Khabarovsky地方 (Хаба́ровский край,Khabarovsky kray)
  9. Chukotsky自治 (khu) (Чуко́тский автоно́мный о́круг,Chukotsky avtonomny okrug)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiong)[edit]