Tāi-hân Bîn-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
韓國 (Hân-kok) (ū)其他 (kî-tha) (ê)意思 (ì-sù)請看 (chhiáⁿ-khoàⁿ): 韓國 (區別易 (Khu-pia̍t-ia̍h))
大韓民國
대한민국
Flag of South Korea.svg Emblem of South Korea.svg
國旗 文章
書句: 홍익인간 (韓國語)
"弘益人間"
國歌: 愛國歌
tóng-àn:National anthem of South Korea, performed by the United States Navy Band.wav
自然地理
(實際控制地區)
Tāi-hân Bîn-kok 的所在
Tāi-hân Bîn-kok 的所在。
首都 Seoul
上大城市 Seoul
面積
  • 國土面積: 99600 km² 排世界第109 名
時區 UTC+9
人民生活
官方語言 韓國語
人口
  • 總人口: 50,434,000 人 2015 年 普查,排世界第 27 名
  • 人口密度: 514.1 人/km2 2015 年 ,排世界第 21 名
政治文化
領導人
經濟實力
中央銀行 韓國銀行
貨幣單位 Won (₩) (KRW)
Gini係數 0.311(2011 年)
GDP (名義上的) 14295億 (2014 年)
平均GDP (名義上的) 28,739 (2014 年)
HDI 0.891 (2014 年)
國家資料
國家代號 KOR
網域名稱縮寫 .kr
國際電話區號 +82

大韓 (Tāi-hân)民國 (Bîn-kok) (朝鮮語 (Tiâu-sián-gí): 대한민국; 漢字 (hàn-jī): 大韓民國; 羅馬字 (lô-má-jī): Daehan Minguk), ()號做 (hō-chò)韓國 (韓國),南韓 (Lâm-hân) (南韓), ()疾的 (chi̍t-ê)位佇 (ūi-tī)東北 (tang-pak)亞洲 (A-chiu)朝鮮 (Tiâu-sián)半島 (Pòan-tó)南部 (lâm-pō͘)國家 (kok-ka)西南 (Sai-lâm) (piⁿ)黃海 (N̂g-hái)東南 (tang-lâm)邊是Tusima海峽 (Hái-kiap) (Tang) (óa)日本海 (Ji̍t-pún-hái) (Pak) (pêng)朝鮮民主主義 (Bîn-chú-chú-gī)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (北朝鮮)。

大韓民國 (kap)北朝鮮本來 (pún-lâi) (kāng)疾的國家。日本 (Ji̍t-pún)敗戰 (pāi-chiàn)了後 (liáu-āu)朝鮮分做 (pun-chò)2 (ê)國家,南部 ()1948 ()成立 (sêng-li̍p)大韓民國,佮北爿 (pak-pêng)北朝鮮對抗 (tùi-khòng)

行政 (Hēng-chèng)單位 (Tan-ūi)[edit]

Provinces of South Korea.svg

韓國的行政單位分左 (hun-chó)特別市 (Te̍k-pia̍t-chhī) (특별시,特別市) ,廣域市 (Kóng-he̍k-chhī) (광역시,廣域市),佮 () (도,道)。

地理 (Tē-lí)[edit]

韓國位佇朝鮮半島南邊 (lâm-pian)。朝鮮半島佇亞洲大陸 (Tāi-lio̍k)東北部 (tang-pak-pō͘) (ùi)北編 (pak-piⁿ) (kàu)南編 (lâm-piⁿ)總共 (chóng-kiōng)有1,100公里 (kong-lí)。朝鮮半島的北編佮中國 (Tiong-kok) (hâm)露西亞 (Lō͘-se-a)相接 (siong-chiap)東邊 (Tang-piⁿ)日本海,佮日本 (keh) (hái)相望 (siong-bāng)除了 (Tî-liáu)半島以外 (í-gōa)韓國 (koh)有3 (chheng) (kúi)島嶼 (tó-sū)

朝鮮半島的面積 (bīn-chek)有22,2154平方公里 (pêng-hong-kong-lí)其中 (Kî-tiong)45% 是會使 (ē-sái)井田 (chéng-chhân)土地 (thó͘-tē)。朝鮮半島的山地 (soaⁿ-tē) (chiam)3 (hun) (chi)2。

太白山脈 (Thài-pe̍h-soaⁿ-be̍k) (úi)半島北邊 (pak-piⁿ) (káu)南邊 (lâm-piⁿ) (Siōng) (kôan) (soaⁿ)白頭山 (Pe̍h-thô͘-soaⁿ)。太白山脈主要 (chú-iàu)佇半島的東邊,所以 (só͘-í)半島東邊 (khah)權,西邊 (se-piⁿ) ()。委南北 (lâm-pak) (lâi) (khòaⁿ),北邊較權,南部較低。東邊海岸 (hái-gān) (ti̍t)西邊 (sai-piⁿ)海岸島嶼佮海灣 (hái-oan) (chōe)

朝鮮半島主要 (chú-iau)有5 (tiâu) (): 鴨綠江 (Ah-lio̍k-kang)豆滿江 (Tāu-móa-kang)大同江 (Tāi-tông-kang)漢江 (Hàn-kang),佮洛東江 (Lo̍k-tong-kang)。其中漢江佮洛東江是佇韓國內短 (lāi-té)。漢江的下由 (hà-iû)就是 (tio̍h-sī)韓國的首都 (siú-to͘)Seoul。