Hia̍p-tēng Sè-kài-sî

From Lohankhapedia
(Redirected from 協定世界時)
Jump to navigation Jump to search


協定 (Hia̍p-tēng)世界時 (Sè-kài-sî) (協定世界時,英語: Coordinated Universal Time) () (thang) (kiò) (chò)協調 (Hia̍p-tiau)世界時 (協調世界時),世界 (Sè-kài)協調時 (Hia̍p-tiau-sî) (世界協調時),抑氏 (ia̍h-sī)世界協調時間 (Sî-kan) (世界協調時間), ()1 (khoán)世界時 ( (UT)) (ê)標準 (phiau-chún) (I)簡稱 (kán-chheng)UTC, "C" 表達 (piáu-ta̍t)伊是 "協調"-- (kòe)的時間。 (Choân)世界的時區 (sî-khu)下用得 (ē-iōng-tit) (siá)做UTC的 "差值 (chha-ta̍t)"。早前 (Chá-chêng)Greenwich標準時 (Piau-chún-sî) (GMT) 是根據 (kin-kì)天體 (thian-thé)運動 (ūn-tōng) (lâi)計算 (kè-sǹg)時間,後來 (āu--lâi)的UTC是按照 (àn-chiàu)原子鐘 (goân-chú-cheng)的標準得著 (tit-tio̍h)的。通俗 (Thong-sio̍k)話語 (oē-gí)有時 (ū-sî) (lia̍h)GMT是UTC的同義詞 (tông-gī-sû)

UTC (kap)國際 (kok-chè)原子時 (goân-chú-sî) ( (TAI)) 園林 (oân-ná) (ū)差別 (chha-pia̍t) (chha)幾若的 (kúi-nā-ê)整數 (chéng-sò͘)秒鐘 (bió-cheng)。 UTC的 (ta̍t)需要 (su-iàu) (lâng)增加 (cheng-ka) (抑是 (a̍h-sī)減少 (kiám-chió)) 淡薄仔 (tām-po̍h-á) (hō͘) ()偏離 (phian-lî)尉1 0.9 (bió) (khah) (chē)每當 (Múi-tang)的6 (go̍eh)30佮12月31 (ê)半暝 (pòaⁿ-mî) (ōe)斟酌 (chim-chiok) (khòaⁿ) (beh)調整無 (tiâu-chéng--bô)。 1 (kái)調整 (tiâu-chéng)1秒鐘,號做 (hō-chò)閏秒 (lūn-bió)從到今 (Chêng-kàu-taⁿ)毋捌 (m̄-bat)減計 (kiám--kè) (lóng) (ēng)家的 (ka--ê) ()1972 () ()UTC佮呆的精差 (cheng-chha)定義 (tēng-gī)做10秒,現子時 (hiān-chú-sî)已經 (í-keng)差33秒 (ah)