Tâi-oân būn-tê

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

台灣 (Tâi-oân)問題 (būn-tê) (台灣問題),或者 (he̍k-chiá)臺海 (Tâi-hái)問題 (台海問題),兩岸 (Lióng-hoāⁿ)問題 (兩岸問題), ()第二次 (Tē-jī-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn) (kap)第二次國共 (Kok-kiōng)內戰 (Lōe-chiàn) (só͘)遺留 (ûi-liû) (ê)政治 (chèng-tī) (kap)法律 (hoat-lu̍t)問題。 1945 ()10 (goe̍h)25 (ji̍t)中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)台灣省 (Tâi-oân-séng)行政 (Hêng-chèng)長官 (Tióng-koaⁿ) (Tân) ()代表 (tāi-piáu)盟軍 (Bêng-kun)接受 (chiap-siū)在臺 (chāi-Tâi)日軍 (Ji̍t-kun)投降 (tâu-hâng),台灣的統治權 (thóng-tī-koân) (ùi)日軍交互 (kau-hō͘)盟軍。 1949年10月1日,中華人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)建立 (kiàn-li̍p)了後 (liáu-āu)中國 (Tiong-kok)國民 (Kok-bîn) (Tóng)領導 (léng-tō)中華民國政府 (Chèng-hú) ()共年 (kāng-nî)的12月退守 (thè-siú)台灣。 1951年9月,日本 (Ji̍t-pún)政府 (hām)同盟國 (Tông-bêng-kok)簽訂 (chhiam-tēng) (San)Francisco條約 (Tiâu-iok)正式 (chèng-sek)放棄 (hòng-khì) (tùi)臺灣 (Tâi-oân)主權 (chú-koân)但是 (tān-sī)因為 (in-ūi)中國代表權 (tāi-piáu-koân)的問題,中華人民共和國政府佮中華民國政府 (lóng) ()簽訂和約 (hô-iok)。中華民國政府落尾 (lo̍h-bóe)已經 (í-keng)中日 (Tiong-Ji̍t)號藥 (Hô-io̍k) (lāi)承認 (sêng-jīm) (hit) (hāng)和約, (ah)中華人民共和國 (nn̄g)項和約攏無承認。

台灣問題牽連 (khan-liân) (tio̍h)二次 (Jī-chhù)大戰了後的台灣主權歸屬 (kui-sio̍k)以及 (í-ki̍p) (ê)中國政權 (chèng-koân)國際 (kok-chè)頂面 (téng-bīn)關係 (koan-hē) (tio̍h)主權領土 (léng-thó͘)佮政權合法性 (ha̍p-hoat-sèng)爭議 (cheng-gī)。 "台灣問題" 的名號 (miâ-hō)是中華人民共和國的慣用 (koàn-iōng)名詞 (bêng-sû); 佇國際 (siōng)通常 (thong-siông) (ū)台灣議題 (gī-tê) (台灣議題),台灣地位 (tē-ūi)問題 (台灣地位問題),台灣政治地位問題 (台灣政治地位問題) 等等 (téng-téng)號名 (hō-miâ)。中華民國干焦 (kan-na) (teh)報導 (pò-tō)遮的 (chia-ê)外部 (goā-pō͘)言論 (giân-lūn) () (chiah) (ē)使用 (sú-iōng)織的 (Chit-ê)名詞上早 (siōng-chá)出現 (chhut-hiān)佇1955年 ()宗仁 (Chong-jîn) (siá)對臺灣問題 (tek)具體 (Kū-thé)建議 (Kiàn-gī) (對臺灣問題的具體建議) 的文章 (bûn-chiuⁿ)內,因為中華人民共和國廣泛 (kóng-hoàn)宣傳 (soan-thoân)沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)華語圈 (Hoâ-gú-khoan) (kap)國際社會 (siā-hōe)通行 (thong-hêng)。織的名詞 (iōng)佇咧 (tī-leh)表述 (piáu-su̍t)關係著台灣shū (sin)的政治地位佮shú (koân)歸屬問題,共時 (kāng-sî) ()廣義 (kóng-gī)包含 (pau-hâm)兩岸關係問題佮台灣本地 (pún-tē) (kóng)統獨 (thóng-to̍k)問題 (統獨問題)。

(Koh) (khoàⁿ)[edit]