Lióng-hoāⁿ (Tâi-oân Hái-kiap)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

海峽兩岸 (Hái-kiap-lióng-hōaⁿ) () (chham)中國 (Tiong-kok) (ū)牽連 (khan-liân) (ê)地理政治 (tē-lí-chèng-tī)概念 (khài-liām)海峽 (hái-kiap) (to̍h)台灣 (Tâi-ôan)海峽, "兩岸 (lióng-hōaⁿ)" 是 (teh) (kóng)中國大陸 (Tāi-lio̍k) (kah)台灣 (chit)2 (ê)所在 (só͘-chāi)

公元 (Kong-gôan) ()20世紀 (sè-kí) (téng) (pòaⁿ)世紀,中國發生 (hoat-seng)國共 (Kok-Kiōng)內戰 (lōe-chiàn)中國國民黨 (Kok-bîn-tóng)戰敗 (chiàn-pāi)了後 (liáu-āu)政權 (chèng-kôan) (ùi)大陸盤遷 (pôaⁿ-chhian) (kàu)台灣,國號 (kok-hō)猶原 (iu-gôan)保留 (pó-liû) (chòe)中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok) (Ah)中國共產黨 (Kiōng-sán-tóng) (só͘)統治 (thóng-tī)的大陸政權,國號卻是 (khiok-sī)中華人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)此去 (Chhú-khì)了後, 2 (pêng)長期 (tn̂g-kî)分治 (hun-tī) (kah)對立 (tùi-li̍p)。參海峽兩岸這个 (chit-ê)名稱 (bêng-chheng)略仔 (lio̍h-á)牽涉的 (khan-sia̍p--ê)各有 (koh-ū)兩岸三地 (Lióng-hōaⁿ-sam-tē) (Tōa)中華地區 (Tē-khu)遮的 (chia-ê)三地 (Sam-tē) (三地 (saⁿ-tē)) 包括 (pau-koah)大陸台灣 (Káng) (Ò)地區。

Kái-kek khai-hòngTē-jī-chhù Kok-Kiōng Lāi-chiànSin-hāi Kek-bēngChheng-kokTiong-hoâ Bîn-kok (1912–1949 nî)Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kokTāi Tang-a Chiàn-chengChheng léng Tâi-oânTâi-oân Ji̍t-pún sî-tāiTiong-hôa Bîn-kokTiong-kokTâi-oân le̍k-sú

海峽兩岸 ()1992 ()進前 (chìn-chêng)攏總 (lóng-chóng)奉行 (hōng-hêng)一个 (chi̍t-ê)中國政策 (cheng-chhek)後來 (Āu--lâi) (Chiúⁿ)介石 (Kài-se̍k)政權佇台灣倒擔 (tó-tàⁿ)了後,台獨 (Tâi-to̍k)勢力 (sè-le̍k) () (lâi)愈大,到甲 (kàu-kah) ()登輝 (Teng-hui)岸手頭 (hōaⁿ-chhiú-thâu)時代 (sî-tāi),台獨運動 (ūn-tōng)出現 (chhut-hiān)高潮 (ko-tiau) (Chhêng)彼陣 (hit-chūn)開始 (khai-sí),兩岸就不時 (put-sî)為著 (ūi-tio̍h) "一个中國問題 (būn-tê)" 佮 "台獨的問題 (būn-tôe)" 咧相間轎 (sio-kàn-kiāu)

台灣本土派 (pún-thó͘-phài)認為 (jīn-ûi) "海峽兩岸" ()會使 (ē-sái) (chí)Bashi海峽兩爿 (nn̄g-pêng)國家 (kok-ka) (chiū)臺灣 (Tâi-oân) (kap)菲律賓 (Hui-li̍p-pin)

EasyTimeline 1.90


Timeline generation failed: 6 errors found
Line 13: id:kmtvalue:powderblue legend:中kok_Kok-bîn_Tóng

- Colors definition incomplete.

 Syntax: 'Colors = id:.. value:.. [legend:..]'Line 23: from: 20/05/2008 till: 20/05/2016 text:"[[Má Eng-kiú|{{ruby|馬|Má}}{{ruby|英九|Eng-kiú}}]]" color:kmt

- PlotData invalid. Attribute 'color' has unknown color 'kmt'.

 Specify command 'Color' before this command.Line 25: from: 13/01/1988 till: 20/05/2000 text:"[[Lí Teng-hui|李登輝]]" color:kmt

- PlotData invalid. Attribute 'color' has unknown color 'kmt'.

 Specify command 'Color' before this command.Line 26: from: 20/05/1978 till: 13/01/1988 text:"[[Chiúⁿ Keng-kok|蔣{{ruby|經國|Keng-kok}}]]" color:kmt

- PlotData invalid. Attribute 'color' has unknown color 'kmt'.

 Specify command 'Color' before this command.Line 27: from: 05/04/1975 till: 20/05/1978 text:"[[Giân Ka-kàm|{{ruby|言|Giân}}]]" color:kmt

- PlotData invalid. Attribute 'color' has unknown color 'kmt'.

 Specify command 'Color' before this command.Line 28: from: 01/01/1950 till: 05/04/1975 text:"[[Chiúⁿ Kài-se̍k|蔣介石]]" color:kmt

- PlotData invalid. Attribute 'color' has unknown color 'kmt'.

 Specify command 'Color' before this command.參看 (Chham-khòaⁿ)[edit]