Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

台灣 (Tâi-oân)獨立 (to̍k-li̍p)運動 (ūn-tōng)簡單 (kán-tan) (kóng) (chò)台獨 (Tâi-to̍k)運動猶是 (iah-sī)台獨 ()希望 (hi-bāng)台灣成立 (sîng-li̍p)獨立 (ê)國家 (kok-ka)的運動。

台灣獨立運動 (tiong)重要 (tiōng-iàu)人物 (jîn-bu̍t)[edit]

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]