Tông-bêng-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

同盟國 (Tông-bêng-kok) (漢字: 同盟國) (ê)意思 (ì-sù) ()組成 (cho͘-sêng)黨盟 (tóng-bêng)國家 (kok-ka)簡稱 (kán-chheng)盟國 (bêng-kok) (盟國),可能 (khó-lêng)是:

__DISAMBIG__