Wikipedia:Khu-pia̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Pún)頁面 (ia̍h-bīn) (ê)內容 (lōe-iông) ()關係 (koan-hē)文章 (bûn-chiong)題目 (tê-bo̍k)曖昧 (ài-māi) ()區別 (khu-pia̍t)慣勢 (koàn-sì)

有時 (Ū-sî) (nn̄g) (phiⁿ)以上 (í-siōng)文章是指名 (chí-miâ)無仝 (bô-kâng)物件 (mi̍h-kiāⁿ)毋過 (m̄-koh)題目號名 (hō-miâ)原全 (goân-choân) (sio)siâng,部分 (pō͘-hūn)相仝 (sio-kâng)或者 (he̍k-chiá)看落 (khòaⁿ--lo̍h) (beh) (kâng) (chiū) (ū)可能 (khó-lêng)需要 (su-iàu)區別。

使用 (Sú-iōng)區別易 (khu-pia̍t-ia̍h)[edit]

以下 (Í-hā) (khoán)情形 (chêng-hêng)一般 (it-poaⁿ) (ē) (khui)特別 (te̍k-pia̍t)負責 (hū-chek)區別 (ê)頁面, (in)需要 (ka) (chiūⁿ) {{區別易}}這个 (chit-ê)枋模 (pang-bô͘):

逐篇 (Ta̍k-phiⁿ)文章 (bûn-chiuⁿ)相siâng地位 (tē-ūi)[edit]

()Holopedia或者其他 (kî-tha)wikimedia計畫 (kè-ōe)所有 (só͘-ū)文章的題目祕書 (pì-su)無仝款。所以 (Só͘-í) ()出現 (chhut-hiān) (miâ)的物件,文章的題目內底 (lāi-té) (ài)加添 (ka-thiam)月眉號 (ge̍h-bâi-hō) ( (ia̍h)就是 "(" (kap) ")"),佇月眉號 (lāi)根據 (kun-kù)一寡 (chi̍t-kóa)條件 (tiâu-kiāⁿ)加入 (ka-ji̍p)陳述 (tîn-su̍t) (lâi) (chò)區別。比論 (Pí-lūn):

東區 (Tang-khu) (臺南市 (Tâi-lâm-chhī)) 東區 (臺中市 (Tâi-tiong-chhī))

另外 (Lēng-gōa),需要一篇 (chi̍t-phiⁿ)餐上 (chhan-chiūⁿ) "東區" ()月眉號的文章來區別 (chia) (ia̍h)存在 (chûn-chāi)

(chi̍t)篇文章 (chiàm)主要 (chú-iàu)地位[edit]

有時所有需要區別的文章內底,有其中 (kî-tiong) (hāng)特別出名 (chhut-miâ),或者 (i)是其他仝名 (kâng-miâ)物崎 (mi̍h-kiā) ()來源 (lâi-goân) (chit)篇文章會使 (ē-sái)無加括弧 (koat-hô͘) (piàn)做是主要的文章。比論 "以色列 (Í-sek-lia̍t)" 平常時 (pêng-siông-sî) (kóng)現代 (hiān-tāi)國家 (kok-ka) "以色列國 (Í-sek-lia̍t-kok)",所以 "以色列" (choán) (khì) "以色列國",另外開這篇 "以色列 (區別易)" 來區別其他號做 "以色列" 的物件。

佇遮兩款情形, "東區" 佮 "以色列 (區別抑 (khu-pia̍t-ia̍h))" 是單純 (tan-sûn) (ēng)來區別,所以愛加添 {{區別易}}枋模。總是 (Chóng-sī) (lūi)頁面有時 ()會使加減 (ke-kiám) (siá) (kóa) (khah)詳細 (siông-sè)的內容來解說 (ké-soeh)題目。所以,怹嘛 (sǹg)是一款 "紋章 (bûn-chiong)"。

用 (區別) 抑是 (a̍h-sī) (區別易)?[edit]

佇本wiki (chū)以早 (í-chá)的慣勢是 (tàu) "(區別易)" 佇區別頁 (khu-pia̍t-ia̍h)題目 (āu) (tōaⁿ),總是 "(區別)" 嘛是下行的 (ē-hêng--ê)競家 (kēng-ka)倚近 (óa-kīn)英語版 (Eng-gí-pán) "(disambiguation)" 的意思 (ì-sù),嘛較 (ha̍h)做題目 (比論若 (chhut)印刷 (ìn-soat)版本 (pán-pún)的時,區別文章無一定 (it-tēng) (to̍h)占一 (ia̍h))。

使用積頭 (chù-thâu)[edit]

詳細請看: Wikipedia:積頭

積頭 (hatnote),是佇一般文章 (siāng)頂面 (téng-bīn)註解 (chù-kái),佇遮, (lán) (thang)用這 (chióng)方法 (hong-hoat)來做區別。

以下情形無需要佇負責區別的頁面加 (siōng) Template:Khu-pia̍t-ia̍h:

相關 (Siong-koan)枋模列單 (lia̍t-toaⁿ)[edit]

通用 (Thong-iōng)[edit]

特殊 (Te̍k-sû)[edit]