Tn̂g-lâng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

唐人 (Tn̂g-lâng) (唐儂) 講的 (kóng-ê) ()移民 (î-bîn)海外 (hái-gōa)而且 (jî-chhiáⁿ)歸化 (kui-hòa)外國 (gōa-kok)國籍 (kok-che̍k) (ê)中國人 (Tiong-kok-lâng) (kah) (in)後代 (āu-tāi)閩南人 (Bân-lâm-lâng) (kap)廣州人 (Kńg-chiu-lâng) (khah)捷按呢 (chia̍p-án-ne) (kóng) (I)概念 (khài-liām) (chham)漢人 (Hàn-jîn) (sio)siâng, (lóng)文化 (bûn-hòa) (siōng)的中國人。怹 (tòa)所在 (só͘-chāi) (chiū)號做 (hō-chòe)唐人街 (tn̂g-lâng-ke)現代 (Hiān-tāi) (khah) (chia̍p)華人 (Hôa-jîn) (華人)。