Ìn-tō͘-kàu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
新加坡 的印度廟。

印度教 (Ìn-tō͘-kàu)世界 (sè-kài) (siōng) (khah)主要 (chú-iàu) (ê)宗教 (chong-kàu)之一 (chi-it)信徒 (sìn-tô͘)咧欲 (tih-beh)超過 (chhiau-kòe)10.5 (ek) (lâng) (1993 ()kó͘-kè sò͘-jī),干焦 (kan-na) (su) (hō͘) (ū)15億信徒的基督教 (Ki-tok-kàu) (kah)11億信徒的莫斯林校 (Bo̍k-su-lîm-kàu) (sǹg) ()世界 ()3 (tōa)的宗教。

教義 (Kàu-gī)[edit]

印度教透底 (thàu-té) (iōng)彼本 (hit-pún) ()公元前 (kong-gôan-chêng)1500年寫的 (siá--ê)吠陀經 (Hūi-tô-keng) (《吠陀经》) (chò)教義。除了 (Tî-liáu) (che)以外 (í-gōa) (kok)教派 (kàu-phài)原仔 (ôan-á)攏有 (lóng-ū)家己 (ka-kī)經文 (keng-bûn) (iah)遐的 (hia-ê)經文 (to̍h) ()一定 (it-tēng)仝款 (kāng-khóan)

組織 (Cho͘-chit)[edit]

現此時 (Hiān-chú-sî)印度 (Ìn-tō͘)影響 (éng-hiáng)上蓋 (siōng-kài)大的 (tōa--ê)組織是國民 (Kok-bîn)志願 (Chì-gōan)服務團 (Ho̍k-bū-thôan)世界印度教大同會 (Tāi-tông-hōe)

國民志願服務團佇1925年成立 (sêng-li̍p)崇拜 (chông-pài)羅摩新 (Lô-mô͘-sin) (罗摩神), (i)開山祖 (khai-san-chó͘)海德格 (Hái-tek-kek)ngóa (海德格瓦)。

世界印度教大同會是真正 (chin-chiàⁿ)大行 (tōa-hêng)的印度教組織,是因度教 (In-tō͘-kàu) (kok)派別 (phài-pia̍t)聯合體 (liân-ha̍p-thé),成立佇1964年葬死人 (chòng-sí-jîn)是國民志願服務團的頭人 (thâu-lâng)撾越 (Ko-o̍at) (高瓦克)。這个 (Chit-ê)組織經過 (keng-kòe)30幾年 (kúi-nî)發展 (hoat-tián) (taⁿ)已經 (í-keng)成做 (chiâⁿ-chòe)大型 (tōa-hêng)的宗教聯合 (liân-ha̍p)chot (chit)攏總 (lóng-chóng)百外的 (pah-gōa-ê)派別佮51 (ê)指導委員會 (chí-tō-úi-ôan-hōe) (chham)世界上30外的 (gōa-ê)國家 (kok-ka)怹度教 (In-tō͘-kàu)組織保持 (pó-chhî)連繫 (liân-hē)