Chū-tī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

自治 (Chū-tī) (自治) () (chi̍t) (ê)抽象 (thiu-siōng) (ê)概念 (kài-liām)會用 (ē-ēng) (ùi)濟濟 (chē-chē)方面 (hong-bīn) (lâi)理解 (lí-kái)。自治的意思 (ì-sù)家己 (ka-kī)統治 (thóng-tī)家己。自治會用是個人 (kò-jîn)行為 (hêng-ûi)不過 (put-kò)通常 (thong-siông) (khah) (toā)規模 (kui-bô͘)的行為,是 (í)一个行業 (hâng-gia̍p),行業團體 (thoân-thé)宗教 (chong-kàu)政府 (chèng-hú) (chit)一寡 (chi̍t-koá)單位 (tan-ūi)行圍 (hêng-ûi); 比論 (pí-lūn)一寡國家 (kok-ka) (ē) ()原住民 (goân-chū-bîn) (toà)所在 (só͘-chāi)設立 (siat-li̍p)自治行政區 (hêng-chèng-khu)