Kim-sio̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Gallium,一款金屬元素。

金屬 (Kim-sio̍k) ()一類 (chi̍t-lūi)元素 (gôan-sò͘) (khah) (gâu)失去 (sit-khì)電子 (tiān-chú) (lâi) (piàn) (chò)陽離子 (iông-lî-chú)抑氏 (ia̍h-sī) (kap)其他 (kî-thaⁿ)金屬原子 (gôan-chú)之間 (chi-kan)產生 (sán-seng)金屬結合 (kiat-ha̍p)

自然界 (Chū-jiân-kài) (ê)金屬大份 (tōa-hūn)攏是 (lóng-sī) (í)化合物 (hòa-ha̍p-bu̍t)形式 (hêng-sek)存在 (chûn-chāi)只有 (chí-ū)少數 (chió-sò͘)獨立 (to̍k-li̍p)原子 (goân-chú)的形式,包括 (pau-koat)黃金 (n̂g-kim)銀仔 (gîn-á)

日常 (Li̍t-siông)生活 (seng-o̍ah) (tiong)的金屬一般 (it-poaⁿ) (ū)疾寡 (chi̍t-kóa)共同 (kiōng-tông)性質 (sèng-chit),包括導電 (tō-tiān)導熱 (tō-jia̍t)金滑 (kim-ku̍t),有展延性 (tián-iân-sèng)這是 (che-sī)因為 (in-ūi)金屬原子之間有自由 (chū-iû)電子。

科學 (Kho-ha̍k)分類 (hun-lūi)[edit]

科學 (siōng),金屬會當 (ē-tàng)分成 (hun-sêng) (kúi)ā的類別 (lūi-pia̍t):

參看 (Chham-khòaⁿ)[edit]