Chiu-kî-piáu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

化學 (Hòa-ha̍k)元素 (gôan-sò͘) (ê)週期表 (chiu-kî-pió) ()一款 (chi̍t-khóan)用來 (iōng-lâi)表示 (piáu-sī)化學元素表格 (piáu-keh)現此時 (hiān-chhú-sî)通用 (thong-iōng)版本 (pán-pún)使用 (sú-iōng)露西亞 (Lō͘-se-a)化學家 (hòa-ha̍k-ka)Dmitri Mendeleev ()1869 ()發明 (hoat-bêng)格式 (keh-sek)

標準 (Phiau-chún)週期表 (chiu-kî-piáu)[edit]

(Cho̍k) → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
↓ 周期 (Chiu-kî)
1 1
H

2
2 3
Li
4

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
3 11
12
Mg

13
Al
14
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
西
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*
72
Hf
73
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
**
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Fl
115
Uup
116
Lv
117
Uus
118
Uuo

* Lanthanum () 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** Actinium系 89
Ac
90
Th
91
92
U
93
Np
94
95
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
原子數色致表示標準溫度參壓力 (0 °C佮1 atm) 時陣的相態
故太 浴太 氣態 未定
坑邊表示自然存在狀態
原操 衰變產生 人工合成 未發現

參考 (Chham-khó)[edit]

連結 (Liân-kiat)[edit]