Actinium-hē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Actinium () () (tùi)週期表 (chiu-kî-piáu)內面 (lāi-bīn)89 () (Actinium) (kàu)103號 (Lawrencium) 化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘) (ê)統稱 (thóng-chheng)