Hi-iú khì-thé

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

稀有 (Hi-iú)氣體 (khì-thé) (稀有氣體) () (chí) ()化學 (hòa-ha̍k)元素 (gôan-sò͘) (ê)週期表 (chiu-kî-piáu)內面 (lāi-bīn) ()18 (cho̍k)的7 (khoán)元素,包括 (pau-koat)HeliumNeonArgonKryptonXenonRadon (kap)Ununoctium