Lithium

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Lithium,  3Li
Lithium paraffin.jpg
Lithium floating in oil
Spectrum Lines of Li.png
Spectral lines of lithium
基本性質
名,符號 Lithium,Li
英文 lithium
外型 silvery-white
Lithium 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)
H

Li

heliumLithiumberyllium
原子番 3
原子量 6.94[1] (6.938–6.997)[2]
元素類別   鹼金屬
分區 1 族, s 區
週期 地 2 週期
電子排列 [] 2s1
per shell 2, 1
物理性質
固體
熔點 453.65 K ​(180.50 °C, ​356.90 °F)
沸點 1603 K ​(1330 °C, ​2426 °F)
密度  (室溫) 0.534 g͘cm−3
0.512 g͘cm−3
臨界點 3220 K, 67 MPa (extrapolated)
熔化熱 3.00 kJ͘mol−1
精發熱 136 kJ͘mol−1
熱容量 24.860 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 797 885 995 1144 1337 1610
原子性質
孫華素 +1 ​(a strongly basic oxide)
電父度 Pauling scale: 0.98
電離能 1st: 520.2 kJ͘mol−1
2nd: 7298.1 kJ͘mol−1
3rd: 11815.0 kJ͘mol−1
原子半徑 empirical: 152 pm
共價半徑 128±7 pm
Van der Waals半徑 182 pm
十六
晶thé構造body-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for Lithium
聲速 (稅棍仔) 6000 m͘s−1 (at 20 °C)
熱膨脹 46 µm͘m−1͘K−1 (at 25 °C)
熱傳導率 84.8 W͘m−1͘K−1
電阻率 92.8 nΩ͘m (at 20 °C)
磁性 paramagnetic
Young係數 4.9 GPa
Shear係數 4.2 GPa
Bulk係數 11 GPa
Mohs硬度 0.6
Brinell硬度 5 MPa
CAS登記編號 7439-93-2
歷史
發現 Johan August Arfwedson (1817)
上早夫尼 William Thomas Brande (1821)
最穩定的同位素
主文章: Lithium 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
6Li 7.5% 6Li is stable with 3 neutrons
7Li 92.5% 7Li is stable with 4 neutrons
6Li content may be as low as 3.75% 怹
natural samples。7Li would therefore
have a content of up to 96.25%。

tóng-àn:Wie funktioniert eine Lithium-Schwefel-Batterie?.webm Lithium (希臘語 (Hi-lia̍p-gí): lithos: chio̍h-thaû; 華語 (Hoâ-gí): 鋰) ()1 (chióng)化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘)原子番 (goân-chú-hoan)3。 Lithium是與肘 (ú-tiú) ()大霹靂 (Toā-phek-le̍k)元素合成 (ha̍p-sêng) (Big Bang nucleosynthesis) (thaû)3分鐘 (hun-cheng) ()創造出來 (chhòng-chō--chhut-lâi) (ê)4種元素 (chi) (it)。 Li佇週期表 (chiu-kî-pió) ()1 (cho̍k),是1種 (kiⁿ)金屬 (kim-sio̍k) (alkali metal), () (siāng) (khin)固體 (kò͘-thé)元素。

號名 (Hō-miâ)[edit]

(Pún)元素的Latin號名Lithium () (chiàu)希臘語lithios, ì-sū是石頭 (chio̍h-thâu)[3]

性質 (Sèng-chit)[edit]

原子 (Goân-chú) (kap)物理 (bu̍t-lí)[edit]

(Chham)其他 (kî-tha)alkali金屬仝款 (kâng-khoán), lithium (hâm)一个 (chi̍t-ê)價電子 (kè-tiān-chú) (valence electron), (che)電子 (tiān-chú) (tiāⁿ) (pàng)走去 (cháu--khì) (pìⁿ) (chiâⁿ)陰離子 (im-lî-chú).[4] 因為 (In-ūi)這个 (chit-ê)性質, lithium是理想 (lí-sióng) (jia̍t) (kiam) (tiān)= (khì)導體 (tō-thé) (koh) (koân)反應性 (hoán-èng-sèng)的元素,總是 (chóng-sī)娃林 (oa-ná)是反應性上低 (siāng-kē)的alkali金屬。 Lithium (khah) ()的反應性是因為伊的 (i-ê)價電子 (chin) (óa)原子核 (goân-chú-hu̍t) (另外 (lēng-gōa) (nn̄g) (lia̍p)電子 (khiā)1s鬼道 (kúi-tō)能量 (lêng-liông)加卡 (ke-khah) (kiám)而者 (jî-chiá) ()出來 (chhut-lâi) (chò)化學 (hòa-ha̍k)結合 (kiat-ha̍p)).[4]

Lithium金屬 (ū) (kàu) (nńg) (thang) (ēng)桃仔 (tô-á) (chhiat) (tn̄g) ()這斷 (chit-tn̄g)時陣 (sî-chūn) (ē)出來銀白色 (gîn-pe̍h-sek),閣迅速 (sìn-sok)經過 (keng-kòe)算化 (sǹg-hòa)殕色 (phú-sek)酸化 (sng-hòa)lithium.[4] (In)上低熔點 (iûⁿ-tiám)的金屬之一 (180 °C),閣是alkali金屬當中 (tang-tiong)上權熔點 (kah)沸點的 (hùi-tiám--ê).[5]

存在 (Chûn-chāi)[edit]

地球 (Tē-kiû)[edit]

雖罔 (Sui-bóng)lithium佇地球 (téng)是真普遍 (phó͘-phiàn),因為怹的 (in-ê)權反應性,天然上 (thian-jiân-siōng)毋是 (m̄-sī) (chhut)單純 (tan-sûn)元素的形式 (hêng-sek).[4]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. Conventional Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. K. J. Thurlow, pian. (1998). Chemical Nomenclature. Springer Netherlands. ISBN 978-94-011-4958-7. 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Krebs, Robert E. (2006). The History and Use of Our Earth's Chemical Elements: A Reference Guide. Westport, Conn.: Greenwood Press. ISBN 0-313-33438-2. 
  5. Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.