Iûⁿ-tiám

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

熔點 (Iûⁿ-tiám)' ()一个 (chi̍t-ê)溫度 (un-tō͘) () (pún)運度 (ūn-tō͘)固體 (kò͘-thé)一定 (it-tēng) (ê)大氣 (tāi-khì)壓力 (ap-le̍k)會底 (ē-té) (ē) (choàn)狀態 (chōng-thài) (ji̍p)液體 (e̍k-thé)