E̍k-thé

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

液體 (E̍k-thé) ()物質 (bu̍t-chit) (ê) (chi̍t) (khóan)狀態 (chōng-thài),,粒子 (lia̍p-chú) ()這款 (chit-khóan)相態 (siòng-thài)猶無 (iáu-bô)固定 (kò͘-tēng)形體 (hêng-thé),粒子的活動 (o̍ah-tāng) (khah)固體 (kò͘-thé)自由 (chū-iû),佇固定的溫度 (un-tō͘) (kap)壓力 (ap-le̍k)內面 (lāi-bīn) (ū)固定的體積 (thé-chek)

相關 (Siong-koan)項目 (hāng-bo̍k)[edit]