Tiong-chú

From Lohankhapedia
(Redirected from Neutron)
Jump to navigation Jump to search
中子的 quark 結構,伊有2个 d quark 佮1个 u quark

()物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)中子 (tiong-chú) ()1 (chióng) ()電賀 (tiān-hō) (electric charge) (ê)次原子 (chhù-goân-chú)粒子 (lia̍p-chú) (subatomic particle); (i)質量 (chit-liōng)是939.573 MeV/c² (1.6749 × 10-27 kg, (phēng)陽子 (iông-chú) (khah)濟淡薄 (chē--tām-po̍h)); 伊的spin是½。伊的反粒子 (hoán-lia̍p-chú) (antiparticle) 號做 (hō-chò)反中子 (hoán-tiong-chú) (antineutron)。中子 (kap)陽子 (lóng)核子 (hu̍t-chú) (nucleon)。

H同位素 (tông-ūi-sò͘) (isotope) 掠外 (lia̍h-goā)原子 (goân-chú) (atom) 的原子核 (goân-chú-hu̍t) (atomic nucleus) 攏是中子佮陽子 (lâi)組成 (cho͘-sêng)