Tông-ūi-sò͘ Hong-hù-tō͘ kap Goân-chú Tāng-liōng Úi-oân-hōe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

同位素 (Tông-ūi-sò͘)豐富度 (Hong-hù-tō͘) (kap)原子 (Goân-chú)重量 (Tāng-liōng)委員會 (Úi-oân-hōe) (英語 (Eng-gí): Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights; CIAAW) ()IUPAC無機 (Bû-ki)化學 (Hòa-ha̍k)部門 (Pō͘-mn̂g) (Division of Inorganic Chemistry) 下底 (ē-té) (ê)1 (ê)國際 (kok-chè)科學 (kho-ha̍k)委員會,專門 (choan-bûn)次女 (chhù-lí)化學元素 (goân-sò͘)原子重量 (atomic weight) 佮相關 (siong-koan)資料 (chu-liāu)定期 (tēng-kî)檢討 (kiám-thó)