Siòng (bu̍t-chit)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Siòng) (英語 (Eng-gí): phase) ()物理 (bu̍t-lí)科學 (kho-ha̍k) (só͘) (kóng)一个 (chi̍t-ê)區域 (khu-he̍k) (ê)空間 (khong-kan) (一个熱力學 (jia̍t-le̍k-ha̍k)系統 (hē-thóng)), () (pún)空間 (lāi)物質 (bu̍t-chit)的物理性質 (sèng-chit) (sio)siâng的。 (Chia)所講的bút ()性質,是包括 (pau-koat)密度 (bi̍t-tō͘)折射率 (chiat-siā-lu̍t)磁化 (chû-hòa) (magnetization) (kap)化學 (hòa-ha̍k)組成 (cho͘-sêng) (téng)方面 (hong-bīn)會當 (Ē-tàng)講一个相 (tio̍h)是物質佇化學 (siōng)一置 (it-tì)的一个區域, ()chhiá物理上 (thang)予人區別 (khu-pia̍t)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)是會當 (tiah)分離的 (hun-lî--ê)

比論 (Pí-lūn) ()一个 (hâm)冰角 (peng-kak)白滾水 (pe̍h-kún-chúi)玻璃 (po-lê)間仔 (kan-á),冰角是一个相,白滾水是另外 (lēng-gōa)一个相,內面 (lāi-bīn)空氣 (khong-khì) (koh) ()3 (ê)相。若間仔的玻璃本身 (pún-sin)娃林 (oa-ná)是一个相。

(chit) ()有時 (ū-sî)予人當做 (tòng-chò)物質狀態 (chōng-thài)概念 (khài-liām) (lâi)使用 (sú-iōng)毋過 (m̄-koh)一个狀態內面是會當存在 (chûn-chāi)這的 (che-ê) ()予上 (hō͘-siōng)三艦 (saⁿ-lām)的相。譬如 (Phì-jû) (kâng)一个狀態內底 (lāi-té) (ū)可能 (khó-lêng) (chiàu) (in)溶解度 (iông-kái-tō͘) (pun) (chhut)無仝 (bô-kâng)的相。