Hut-sò͘

From Lohankhapedia
(Redirected from 弗素)
Jump to navigation Jump to search
弗素,  9F
Small sample of pale yellow liquid fluorine condensed in liquid nitrogen
Liquid fluorine atcryogenic temperatures
基本性質
名,符號 弗素,F
英文 fluorine
糖素體 alpha, beta
外型 gas: very pale yellow
liquid: bright yellow
solid: alpha is opaque, beta is transparent
弗素 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)


F

Cl
酸素弗素奶往
原子番 9
原子量 (±) 18.998403163(6)[1]
元素類別   雙原子妃金屬
分區 17 族, p 區
週期 地 2 週期
電子排列 [] 2s2 2p5[2]
per shell 2, 7
物理性質
氣體
熔點 53.48 K ​(−219.67 °C, ​−363.41 °F)[3]
沸點 85.03 K ​(−188.11 °C, ​−306.60 °F)[3]
密度 at stp (0 °C and 101.325 kPa) 1.696 g͘L−1[4]
1.505 g͘cm−3[5]
三相點 53.48 K, ​90 kPa[3]
臨界點 144.41 K, 5.1724 MPa[3]
精發熱 6.51 kJ͘mol−1[4]
熱容量 Cp: 31 J͘mol−1͘K−1[5] (at 21.1 °C)
Cv: 23 J͘mol−1͘K−1[5] (at 21.1 °C)
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 38 44 50 58 69 85
原子性質
孫華素 −1 ​(oxidizes oxygen)
電父度 Pauling scale: 3.98[2]
電離能 1st: 1681 kJ͘mol−1
2nd: 3374 kJ͘mol−1
3rd: 6147 kJ͘mol−1
(more)[6]
共價半徑 64 pm[7]
Van der Waals半徑 135 pm[8]
十六
晶thé構造cubic
Cubic crystal structure for 弗素
熱傳導率 0.02591 W͘m−1͘K−1[9]
磁性 diamagnetic (−1.2×10−4)[10][11]
CAS登記編號 7782-41-4[2]
歷史
號名 after the mineral fluorite, itself named after Latin fluo (to flow,怹smelting)
發現 André-Marie Ampère (1810)
上早夫尼 Henri Moissan[2] (June 26, 1886)
 號名 Humphry Davy
最穩定的同位素
主文章: 弗素 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
18F trace 109.77 min β+ (96.9%) 0.634 18O
ε (3.1%) 1.656 18O
19F 100% 19F is stable with 10 neutrons

弗素 (Hut-sò͘) (弗素,英語 (Eng-gí): Fluorine), ()所有 (só͘-ū)已經 (í-keng)載影 (chāi-iáⁿ) (ê)元素 (goân-sò͘)內底 (lāi-té)上有 (siāng-ū)活性的 (oa̍h-sèng--ê)所以 (só͘-í) ()大自然 (tāi-chū-jiân) (i)攏是 (lóng-sī) (í)氟化物 (hut-hòa-bu̍t) (fluoride) 的形態 (hêng-thāi)存在 (chûn-chāi)氟氣 (Hut-khì) (氟氣, F2) (ē)侵蝕 (chhim-se̍k)玻璃 (po-lê) (kap)石英 (chio̍h-eng)嘛會 (mā-ē)致使 (tì-sú)多數 (to-sò͘)金屬 (kim-sio̍k)相起來 (sio--khí-lâi)。氟氣干焦 (kan-na)會使 (ē-sái)儲存 (tû-chûn) (tiàm) (bó͘)一種 (chi̍t-chióng) (tâng)ni-ké-luh合金 (ha̍p-kim)製成 (chè-sêng)容器 (iông-khì)雖罔 (sui-bóng)猶是 (iah-sī) (kah)這種 (chit-chióng)合金作用 (choh-iōng)毋過 (m̄-koh)會佇表面 (piáu-bīn)形成 (hêng-sêng)1 (têng)保護程 (pó-hō͘-têng)防止 (hông-chí)金屬進一步 (chìn-chi̍t-pō͘) (koh)產生 (sán-seng)反應 (hoán-èng)

化合物 (Hoà-ha̍p-bu̍t)[edit]

弗素廣泛 (kóng-hoàn)分佈 (hun-pò͘)自然界 (chū-jiân-kài)地殼 (tē-khak) (ū)0.032% (320 ppm) 是伊 (lâi)組成 (cho͘-sêng)。弗素 (kah)金屬形成化合物 (hòa-ha̍p-bu̍t)遮的 (chia-ê)氟化物大部分 (tāi-pō͘-hūn)會iôⁿ佇水呢 (chúi--nih),毋過a-lú-mih (iân)可土 (khó͘-thó͘)Khā-lú-siúm (téng)的氟化物 (tio̍h)屬於 (sio̍k-î) ()iôⁿ (he̍k) (pháiⁿ)iôⁿ (î) (chúi)

螢石 (Êng-chio̍h) (螢石,fluorite) 或氟化 (hut-hoà)khā-lú-siúm (fluorspar, CaF2) 是主要 (chú-iàu) (hâm)弗素的礦物 (khòng-bu̍t)其中 (kî-tiong)弗素大約 (tāi-iok) (chiàm)48.8%, (ah)冰晶石 (peng-cheng-chio̍h) (冰晶石,cryolite) 或hexafluoroaluminate (sng)natrium (Sodium hexafluoroaluminate (Na)3AlF6) 是較少 (khah-chió)看見 (khòaⁿ--kìⁿ)含氟 (hâm-hut)礦物,卻是 (khiok-sī) ()工業 (kang-gia̍p)內底必要 (pit-iàu)原物料 (goân-bu̍t-liāu)

弗素燐灰石 (Hut-sò͘-lîn-hoe-chio̍h) (弗素燐灰石,fluorapatite, Ca10[PO4 ]F2) 是磷酸石 (lîn-sng-chio̍h)的主要成分 (sêng-hun),是燐肥 (lîn-pûi)的原物料,其中弗素占3.8%。

因為 (In-ūi)弗素普遍 (phó͘-phiàn)存在佇地殼,地球 (tē-kiû) (siōng)所有形式 (hêng-sek)攏有 (lóng-ū)無仝 (bô-kâng)濃度 (lông-tō͘)的fluorine。弗素佇飲用水 (ím-iōng-chúi)的濃度,佇美國 (Bí-kok)是較少於0.1 ppm (kàu)16 ppm,佇英國 (Eng-kok)是較少於0.1 ppm到5.8 ppm, (ah)非洲 (Hui-chiu)一寡 (chi̍t-kóa)所在 (só͘-chāi)甚至 (sīm-chì) (koân)到95 ppm。佇海水呢 (hái-chúi--nih)弗素的濃度是0.8 ppm到1.4 ppm。

參考 (Chham-khó)[edit]