Pascal (tan-ūi)

From Lohankhapedia
(Redirected from Pascal (unit))
Jump to navigation Jump to search
pascal
Psidial.jpg
Apressure gauge reading inpsi (red scale) and kPa (black scale)
單位資訊
單位系統 SI
物理量 pressure or stress
符號 巴 
號名 Blaise Pascal
Unit conversions
1巴怹 .....。 is equal都 ...
Pang-bô͘:NbspSI base units: Pang-bô͘:Nbspkgm−1s−2
Pang-bô͘:NbspUS customary units: Pang-bô͘:Nbsp[convert: unknown unit]
Pang-bô͘:Nbspatmosphere: Pang-bô͘:Nbsp[convert: unknown unit]
Pang-bô͘:Nbspbar: Pang-bô͘:Nbsp10−5 bar
Pang-bô͘:Nbspbarye (CGS unit) Pang-bô͘:Nbsp10 Ba
Blaise Pascal

Pascal (hû-hō: Pa) () (chi̍t) (ê)壓力 (ap-le̍k) (ê)SI衍生 (ián-seng)單位 (tan-ūi); 定義 (tēng-gī)是單位平方 (pêng-hong)公尺 (kong-chhioh)偌濟 (gōa-chē)newton

Pascal ()寫做 (siá-chò)SI基本 (ki-pún)單位:

解析失敗 (語法錯誤): {\displaystyle {\rm 1~{{ruby|巴|Pa}} = 1~\frac{N}{m^2} = 1~\frac{kg}{m \cdot s^2}}}

其中 (kî-tiong)Nnewtonm公尺kg公斤 (kong-kin) (ah)s is the (bió)

倍數 (Puē-sòo) (kah)約數 (iok-sòo)[edit]

10進位 (tsìn-uī)背數 (puē-sòo) (hām)約數是使用 (sú-iōng)標準 (piau-tsún)西 (SI)單位 (tan-uī) (sóo)形成 (hîng-sîng)的。

背數 約數
(Ti̍t) 名稱 (Bîng-tshing) 符號 (Hû-hō) 名稱 符號
101 decapascal daPa 10−1 decipascal dPa
102 hectopascal hPa 10−2 centipascal cPa
103 kilopascal kPa 10−3 millipascal mPa
106 megapascal MPa 10−6 micropascal μPa
109 gigapascal GPa 10−9 nanopascal nPa
1012 terapascal TPa 10−12 picopascal pPa
1015 petapascal PPa 10−15 femtopascal fPa
1018 exapascal EPa 10−18 attopascal aPa
1021 zettapascal ZPa 10−21 zeptopascal zPa
1024 yottapascal YPa 10−24 yoctopascal yPa
1027 ronnapascal RPa 10−27 rontopascal rPa
1030 quettapascal QPa 10−30 quectopascal qPa