Bió

From Lohankhapedia
(Redirected from Second)
Jump to navigation Jump to search
1秒幌1擺

(Bió) (秒),或者 (he̍k-chiá)秒鐘 (bió-cheng) (秒鐘), ()國際 (Kok-chè)單位 (Tan-ūi)系統 (Hē-thóng) (tiong)時間 (sî-kan) (ê)基本 (ki-pún)單位符號 (hû-hō)s抑是 (ia̍h-sī)英文 (Eng-bûn)的sok-siásec.。 1分鐘 (hun-cheng)分做 (hun-chò)60秒, 1點鐘 (tiám-cheng)等於 (téng-î)60分鐘, () (chiū)是3,600秒。 ()1000 () (chì)1960年,秒的定義 (tēng-gī)平均 (pêng-kin)太陽時 (Thài-iông-sî)的1/86,400 (目前 (bo̍k-chiân)一寡 (chi̍t-kóa)天文學 (thian-bûn-ha̍k) (kap)法律 (hoat-lu̍t)猶原 (iu-goân)適用 (sek-iōng))。佇1960年至1967年,秒的定義是1960年地球 (Tē-kiû)自轉 (chū-choán)1 (chiu)的時間的1/86,400。現此時 (Hiān-chhú-sî)利用 (lī-iōng)原子 (goân-chú)特性 (te̍k-sèng) (lâi)定義。

() (kan)nā是國際單位下通 (Hē-thong)中的時間基本單位,也是CGSMKSMTS帝國 (Tè-kok)單位 (só͘)採用 (chhái-iōng)的時間單位。