Thian-bûn-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hubble太空調鏡 (Hubble Space Telescope) 翕著的 Crab星雲

天文學 (Thian-bûn-ha̍k) (天文學; astronomy) () (leh)研究 (gián-kiù)地球 (Tē-kiû) (ê)大氣層 (tāi-khì-chân)外口面 (goā-khaú-bīn)星體 (chheⁿ-thé) (ham)現象 (hiān-siōng) (phenomena) 的科學 (kho-ha̍k) (chhiūⁿ) (chheⁿ)惑星 (he̍k-chheⁿ)長尾青 (tn̂g-boé-chheⁿ)銀河 (gîn-hô) (iah)極光 (ke̍k-kng) (aurora),宇宙 (ú-tiū)微波 (bî-pho)背景 (poē-kéng)輻射 (hok-siā) (cosmic microwave background radiation),等等 (téng-téng)。研究的重點 (tiōng-tiám) (khah)俊聞 (chùn-būn)星體的演化 (ián-hoà)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)化學 (hoà-ha̍k),甘運動 (ūn-tōng) (motion), (kap)宇宙早樣 (chái-iūⁿ)組成 (cho͘-sêng)發展 (hoat-tián)宇宙論 (ú-tiū-lūn)觀測 (Koan-chhek)天文學 (observational astronomy) ()會得 (ē-tit) (ēng) (lâi)檢驗 (kiám-giām)物理學基本 (ki-pún)理論 (lí-lūn)比論 (pí-lūn) (kóng)一般 (it-poaⁿ)相對論 (siong-tùi-lūn)觀測著 (Koan-chhek--tio̍h)天文 (thian-bûn)現象會得用理論天體 (thian-thé)物理學 (astrophysics) 來解說 (kái-soeh)