Siong-tùi goân-chú chit-liōng

From Lohankhapedia
(Redirected from Goân-chú-liōng)
Jump to navigation Jump to search

相對 (Siong-tùi)原子 (goân-chú)質量 (chit-liōng) (英語 (Eng-gí): relative atomic mass, kán-lio̍k: r.a.m., hû-hō: Ar), (a̍h) () (kóng)原子重量 (tāng-liōng) (atomic weight傳統 (thoân-thóng)翻譯 (hoan-e̍k): 原子量 (goân-chú-liōng)) 是 (chi̍t) (khoán)天然 (thian-jiân)存在 (chûn-chāi) (ê)元素 (goân-sò͘)原子, (i)平均 (pêng-kin) () (lia̍p)的質量 (kap) 12C原子質量的1/12 (chi) (kan)比例 (pí-lē)

參考 (Chham-khó)[edit]

  • John Daintith (2005). "relative atomic mass (r.a.m.)". The Facts on File Dictionary of Chemistry (4 pán.). Facts on File, Inc. ISBN 978-0816056491.