Goân-chú-hoan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

()化學 (hoà-ha̍k) (kap)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)原子番 (goân-chú-hoan) (atomic number) ()原子 (goân-chú) (ê)原子核 (goân-chú-hu̍t)內底 (lāi-té)陽子 (iông-chú)數目 (sò͘-ba̍k)慣勢 (koàn-sì) (siá) (chò)Z。原子 () () (chah)殿 (tiān)電子 (tiān-chú)的數目 () (ē)佮原子番 (sio)siâng。 (Siong)頭起先 (thaû-khí-seng),原子番是化學元素 (goân-sò͘)週期表 (chiu-kî-pió)番號 (hoan-hō)