Tông-ūi-sò͘

From Lohankhapedia
(Redirected from Isotope)
Jump to navigation Jump to search

同位素 (Tông-ūi-sò͘) (isotope) ()1 (chióng)化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘) (chemical element) (ê) () (kāng)形式 (hêng-sek); (in)原子核 (goân-chú-hu̍t) (atomic nucleus) 的原子番 (goân-chú-hoan) (atomic number) (sio)siâng,這輛翻 (chit-liōng-hoan) (mass number) 無 (kâng); (khiā) (kóng)陽子 (iông-chú) (pêⁿ) (che) (lia̍p)毋過 (m̄-koh)中子 (tiong-chú)無平 (chē)

同位素本底 (pún-té)意思 (ì-sù)是講 ()週期表 (chiu-kî-pió) (chiàm) (kāng)1 (ūi)的元素。同位素佇科學 (kho-ha̍k)號名法 (hō-miâ-hoat) (nomenclature) 是 (ēng)元素的名字 (miâ-jī) (ke)1 (ê)年二號 (liân-jī-hō)後壁 (aū-piah) (koh) (chiap)質量翻 (chit-liōng-hoan) (lâi)表示 (piáu-sī)親像 (chhin-chhiūⁿ) (He)3 (helium-3),C-12 (carbon-12),C-14 (carbon-14), (I)131 (iodine-131),U-238 (uranium-238)。佇化學符號 (hû-hō) (chemical symbol) () ()這輛翻 (khǹg)佇元素符號頭前 (thaû-chêng)頂懸 (téng-koân) (chhiūⁿ)3彼,12C,14C,131 (hām) 238U。