Po-lê

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
玻璃間仔

玻璃 (Po-lê) () (chi̍t) (khoán)不定形 (put-tēng-hêng)固體 (kò͘-thé) (amorphous solid),一般 (it-poaⁿ)吐名 (thò͘-bêng),是普遍 (phó͘-phiàn)採用 (chhái-ēng) (ê)材料 (châi-liāu) (Siāng)普統 (phó͘-thóng)的玻璃主要 (chú-iàu)成分 (sêng-hun)二酸化 (jī-sng-hòa)西里孔 (si-lí-khóng) (silicon dioxide) ()chiō是砂石 (soa-chio̍h)基本 (ki-pún)成分。