Hut-tiám

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
沸騰 的水

沸點 (Hut-tiám) (沸點; 英語 (Eng-gí): boiling point) ()物質 (bu̍t-chit)沸騰 (hùi-thêng) () (ê)溫度 (un-tō͘)閣卡 (koh-khah)嚴格 (giâm-keh)定義 (tēng-gī)液體 (e̍k-thé)經由 (keng-iû) (siòng)轉移 (choán-î)成做 (chiâⁿ-chò)氣體 (khì-thé)時的溫度。