Goân-sò͘ ê chiu-kî

From Lohankhapedia
(Redirected from Chiu-kî (chiu-kî-piáu))
Jump to navigation Jump to search

周期表的
元素週期

第1週期
第2週期
第3週期
第4週期
第5週期
第6週期
第7週期
第8週期

相關: 分區

化學 (Hòa-ha̍k)元素 (gôan-sò͘) (ê)週期 (chiu-kî) (英語 (Eng-gí): period), ()標準 (piau-chún)週期表 (chiu-kî-piáu)內面 (lāi-bīn) ()表示 (piáu-sī) (chòe)橫畫 (hôaiⁿ-ōe)。週期的意義 (ì-gī),是表示特定 (te̍k-tēng)元素原子 (gôan-chú)電子確 (tiān-chú-khak) (ê)數目 (sò͘-bo̍k)也就是 (iā-chiū-sī)子量子數 (chú-liōng-chú-sò͘) (principal quantum number)。

(Chāi)每一个 (múi-chi̍t-ê)週期內面,元素的原子序 (gôan-chú-sū),也就是陽子 (iông-chú)的數目 (ē)漸進 (chiām-chìn)加添 (ka-thiam)電子 (tiān-chú)的數目抑是 (ia̍h-sī)仝款 (kāng-khóan)最後 (chòe-āu)填滿 (thiân-bóan)一个 (chi̍t-ê)電子殼 (tiān-chú-khak)目前 (Bo̍k-chiân)發現 (hoat-hiān)的元素 ,攏總 (lóng-chóng)會使 (ē-sái)排出 (pâi-chhut)七的 (chhit-ê)週期。

"1s" 是第1週期; "2s" 參 "2p" 是第2週期, "s", "p", "d", "f" 是幾或 (軌道),也就是一个電子殼內面電子運動範圍的 "分隔"。

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiong)[edit]