Goân-sò͘ ê cho̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Cho̍k (chiu-kî-piáu))
Jump to navigation Jump to search

(Cho̍k) (族; 英語 (Eng-gí): group) ()化學 (hòa-ha̍k) ()元素 (gôan-sò͘) (ê)分類 (hun-lūi),佇標準 (piau-chún)週期表 (chiu-kî-piáu)內面 (lāi-bīn) (iōng)直畫 (ti̍t-ōe)偏號 (phian-hō) (lâi)表示 (piáu-sī)攏總 (Lóng-chóng) (ū)18 (ê)族:

列單 (Lia̍t-toaⁿ)[edit]

舊式 (Kū-sek)編碼 (phian-bé) 按照 (Àn-chiàu)元素的號名 (hō-miâ)
歐洲室 (Au-chiu-sek) (舊的 (Kū-ê)IUPAC) 美國式 (Bí-kok-sek) (舊的CAS)
()1族元素 (goân-sò͘) IA IA Alkali金屬 (kim-sio̍k) / lithium族
第2族元素 IIA IIA alkali (thô͘)金屬 / beryllium族
第3族元掃 (goân-sò) IIIA IIIB scandium族͘
第4族元掃 IVA IVB titanium族͘
第5族元素 VA VB vanadium族͘
第6族元素 VIA VIB chromium族͘
第7族元掃 VIIA VIIB manganese族͘
第8族元素 VIII VIIIB (thih)族͘
第9族元素 VIII VIIIB (kó͘)族͘
第10族元素 VIII VIIIB (Ni)族͘
第11族元素 IB IB (tâng)族͘
第12族元素 IIB IIB zinc族͘
第13族元素 IIIB IIIA (pêng)族͘
第14族元掃 IVB IVA (thòaⁿ)族͘
第15族元素 VB VA 這素 (chit-sò͘)族͘
第16族元素 VIB VIA 宋素 (sàng-sò͘)族͘
第17族元素 VIIB VIIA (ló͘)͘ (sò͘) / fluorine族͘
第18族元素 VIIIB VIIIA 稀有 (Hi-iú)氣體 (khì-thé) / helium族͘

相關 (Siong-koan)[edit]