Iâm-ki

From Lohankhapedia
(Redirected from Base (chemistry))
Jump to navigation Jump to search

鹽基 (Iâm-ki) (鹽基,英語 (Eng-gí): base) () (chi̍t) (lūi)化學 (hoà-ha̍k)物質 (bu̍t-chit)會當 (ē-tàng)接收 (chiap-siu)水素 (chúi-sò͘)離子 (lî-chú) (H+陽子 (iông-chú)),或者 (he̍k-chiá) (kóng)會當提供 (thê-kiong)電子 (tiān-chú) (tùi) (electron pairs)。 ()會當 (iûⁿ) () (chúi) (lāi) (ê)鹽基 (kiò)alkali

用語 (Iōng-gí)[edit]

(Chiàu)華語適 (Hôa-gí-sek)用語,鹽基有時 (ū-sî)予人叫 (chò) " (kiⁿ)" (鹼) (ia̍h) "鹼基 (kiⁿ-ki)" (鹼基),總是 (chóng-sī) "鹼" () (ū)另外 (lēng-goā)監擔 (kaⁿ-taⁿ) (chí)alkali,或者是 (hâm)鹽基 (kiam)alkali的意思 (ì-sù)

相關 (Siong-koan)[edit]