Kò͘-thé

From Lohankhapedia
(Redirected from 固體)
Jump to navigation Jump to search

固體 (Kò͘-thé) ()物質 (bu̍t-chit) (ê) (chi̍t) (khóan)狀態 (chōng-thài) () (chit)相態 (siòng-thài),物質的形體 (hêng-thé) (chham)體積 (thé-chek) (ū)一定 (it-tēng)限制 (hān-chè)

相關 (Siong-koan)項目 (hāng-bo̍k)[edit]