Bi̍t-tō͘

From Lohankhapedia
(Redirected from 密度)
Jump to navigation Jump to search

物質 (Bu̍t-chit) (ê)密度 (bi̍t-tō͘) () (i)質量 (chit-liōng) (tùi)體積 (thé-chek)比例 (pí-lē)物理學 (Bu̍t-lí-ha̍k) (siōng)會當 (ē-tàng) (ēng)以下 (í-hā)數學 (sò͘-ha̍k)關係 (koan-hē)表示 (piáu-sī):

ρ是密度,m是質量,V是體積。

相關 (Siong-koan)[edit]

"密度" 另外 (lēng-gōa) (chi̍t) (khoán) (tiāⁿ)用的意思 (ì-sù)數密度 (sò͘-bi̍t-tō͘),是數量 (sò͘-liōng)對體積的比例。