Pho-lân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
波蘭共和國
Rzeczpospolita Polska
Flag of Poland.svg Herb Polski.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Pho-lân 的所在
Pho-lân 的所在。
首都 Warszawa

波蘭 (Pho-lân)共和國 (Kiōng-hô-kok) (波蘭共和國,波蘭語 (Pho-lân-gí): Rzeczpospolita Polska), () (Tiong)歐洲 (Au-chiu) (ê)國家 (kok-ka)西爿 (sai-pêng) (ū)德國 (Tek-kok); 南方 (lâm-hong)CheskoSlovakia; 東方 (tang-hong)UkrainaBelarus; 北方 (pak-hong)Baltic (Hái)Lietuva露西亞 (Lō͘-se-a)因為 (In-ūi)地點 (tē-tiám) ()地理上 (tē-lí-siōng) (koh)開放 (khai-hòng)歷史上 (le̍k-sú-siōng) (chin) (chē)戰爭 (chiàn-cheng) (hia)發生 (hoat-seng)從佮今 (chêng-kah-taⁿ)邊界 (piⁿ-kài) () (toè) (leh)撨徙 (chhiâu-soá)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Poland-CIA WFB Map.png


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Poland