Andrzej Duda

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Prezydent RP Andrzej Duda (2018).jpg

Andrzej Sebastian Duda (1972 ()5 (goe̍h)16出世 (chhut-sì)) ()波蘭 (Pho-lân) (ê)政治家 (chèng-tī-ka) (chêng)2015年8月 (chhe)6 (chò)波蘭總統 (Chóng-thóng)