Tiong Au-chiu Sî-kan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
紅色的區域採用中歐洲時間

(Tiong)歐洲 (Au-chiu)時間 (Sî-kan) (Central European Time), (ia̍h)CET () ()UTC (chá)1點鐘 (tiám-cheng) (ê)時區 (sî-khu)大部分 (Tōa-pō͘-hūn)歐洲國家 (kok-ka) (kap)部分 (pō͘-hūn)北非 (Pak-hui)國家採用 (chhái-ēng)這个 (chit-ê)時區。這个時區的冬季 (tang-kùi)時間是UTC+1暇時間 (hā-sî-kan)UTC+2

相關 (Siong-koan)[edit]