Pho-lân-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

波蘭語 (Pho-lân-gí) (język polski) () (chi̍t) (khoán)西 (Se)Slav言語 (giân-gí)主要 (chú-iàu)流通 (liû-thong) ()波蘭國 (Pho-lân-kok),是波蘭人 (Pho-lân-lâng) (ê)在地 (chāi-tē)言語。波蘭國 (siat) (pún) ()官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân) (i) ()歐洲 (Au-chiu)聯盟 (Liân-bêng)官方語言 (chi) (it)

波蘭語的書寫 (su-siá)標準 (phiau-chún)波蘭 (Pho-lân)字母 (jī-bú),是一款羅馬字 (Lô-má-jī) ()基本 (ki-pún)的Latin字母 (ke) (ēng)9 (ê)變款 (piàn-khoán)的字母 (ą, ć, ę, ł, ń, (ó), ś, ź, ż)。